Promocje
Zestaw głowic do okien jednoramowych 78 mm Ecotherm
Zestaw głowic do okien jednoramowych 78 mm Ecotherm
29 200,00 zł 28 350,00 zł 23 739,84 zł 23 048,78 zł
szt.
Zestaw frez do zaokrąglania krawędzi R3-10, płytki HW
Zestaw frez do zaokrąglania krawędzi R3-10, płytki HW
1 385,00 zł 1 280,00 zł 1 126,02 zł 1 040,65 zł
szt.
Głowica frezarska regulowana do czopów i widlic o szer. 8-15 mm
Głowica frezarska regulowana do czopów i widlic o szer. 8-15 mm
1 869,60 zł 1 795,00 zł 1 520,00 zł 1 459,35 zł
Głowica frez prosta do strugania i wręgowania
Głowica frez prosta do strugania i wręgowania
710,00 zł 650,00 zł 577,24 zł 528,46 zł
Głowica frezarska do rowków z regulacją 4-15 mm na nożyki wymienne HW
Głowica frezarska do rowków z regulacją 4-15 mm na nożyki wymienne HW
1 199,25 zł 1 195,00 zł 975,00 zł 971,54 zł
Głowica frez do fazowania z regulacją kąta 0 - 70⁰
Głowica frez do fazowania z regulacją kąta 0 - 70⁰
2 435,00 zł 2 260,00 zł 1 979,67 zł 1 837,40 zł
Piła tarczowa diamentowa DIA do formatowania
Piła tarczowa diamentowa DIA do formatowania
5 950,00 zł 5 250,00 zł 4 837,40 zł 4 268,29 zł
Głowica prosta do strugania i wręgowania z wymiennymi nożykami HW, stalowa.
Głowica prosta do strugania i wręgowania z wymiennymi nożykami HW, stalowa.
850,00 zł 740,00 zł 691,06 zł 601,63 zł
Głowica frezarska do rowków z regulacją szerokości na nożyki wymienne HW
Głowica frezarska do rowków z regulacją szerokości na nożyki wymienne HW
1 228,77 zł 998,00 zł 999,00 zł 811,38 zł
Zestaw głowic do okien jednoramowych 90 mm Ecotherm
Zestaw głowic do okien jednoramowych 90 mm Ecotherm
33 200,00 zł 31 700,00 zł 26 991,87 zł 25 772,36 zł
szt.
Zestaw głowic do drzwi wewnętrznych o grubości 37-48 mm
Zestaw głowic do drzwi wewnętrznych o grubości 37-48 mm
3 080,00 zł 2 850,00 zł 2 504,07 zł 2 317,07 zł
Frez nastawny do wąskich wpustów 1,8-4,8 mm
Frez nastawny do wąskich wpustów 1,8-4,8 mm
1 099,00 zł 976,00 zł 893,50 zł 793,50 zł
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się

Regulamin

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną sklepu internetowego http://hibana.shoper.pl/

Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2021r.

 1. DEFINICJE
  2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
  3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
  4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  5. TERMIN I KOSZT DOSTAWY
  6. WARUNKI PŁATNOŚCI
  7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  9. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 2. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Kupujacego podczas procesu Rejestracji.

1.2. KUPUJĄCY – Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2017r.poz. 459  tekst jednolity)

1.4. KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujący czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.5 KONTO (KONTO KUPUJĄCEGO) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Kupującego w Sklepie internetowym.

1.6 KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

1.7. PRODUCENT - wytwórca sprzedawanego Produktu

1.8. REGULAMIN – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego http://hibana.shoper.pl/;

1.9. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Kupującego Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.10. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem http://hibana.shoper.pl/, za pośrednictwem, którego Kupujacy może w szczególności składać Zamówienia.

1.11. SPRZEDAWCA – Piotr Iskra prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hibana Piotr Iskra (adres prowadzenia działalności: Mietniów 161, 32-020 Wieliczka) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6831766452, REGON 121997755, adres poczty elektronicznej: kontakt@hibana.pl, numer telefonu: (+48) 883278827 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.12. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Kupujący.

1.13. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.15. USŁUGODAWCA – Piotr Iskra prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hibana Piotr Iskra (adres prowadzenia działalności: Mietniów 161, 32-020 Wieliczka) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6831766452, REGON 121997755, adres poczty elektronicznej: kontakt@hibana.pl, numer telefonu: (+48) 883278827 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683);

1.17. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r., poz. 1219 ze zm.);

1.18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki, w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

1.19. POLITYKA PRYWATNOŚCI –to dokument zawierający informacje związane  z ochroną danych osobowych zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady ( UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz.Urz. UE L 119,s.1) zwany RODO

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: http://hibana.shoper.pl/

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy działający pod adresem: http://hibana.shoper.pl/ prowadzony jest przez: Hibana Piotr Iskra, Mietniów 161, 32-020 Wieliczka. NIP: 6831766452, REGON 121997755
Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.
Adres poczty elektronicznej: kontakt@hibana.pl

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a/ zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
-b/ zasady i warunki składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c/zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
d/zasady odstąpienia od Umowy w przypadku umowy zwartej przez Konsumenta,
e/zasady dostawy Produktu,

2.6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Kupujący, następujących minimalnych wymagań technicznych: aktualna przeglądarka internetowa, adres poczty e-mail

2.7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Kupujący powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.8. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Kupującego w celu utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła.

2.9. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.10. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.11. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2.12. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2.13. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi elektronicznej.

2.14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zastrzegamy sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.15. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://hibana.shoper.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 1. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

3.2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, potwierdzenie zapoznania się z Polityką prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.3. Kupujący ma prawo do otrzymania informacji marketingowej, np. o promocjach, po zaznaczeniu takiej opcji w formularzu rejestracyjnym.

3.4. Sklep działający pod adresem http://hibana.shoper.pl/ może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:

a/ podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b/dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c/ dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Internetowy działający pod adresem: http://hibana.shoper.pl/ za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu.

3.5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.6. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do :
a/ niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b/ korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c/ niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie na email Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d/ korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu Internetowego
e/ korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f/ korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: http://hibana.shoper.pl/pl/i/Koszty-dostawy/3

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Kupującego Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, dokonać wyboru Produktu, oraz jeżeli to ma zastosowanie, odpowiedniego wariantu produktu, i złożyć, w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty i informacje dostępne na stronie,

4.5. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności.

4.6 Wybór zamawianych Produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.

4.7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.8. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Produktów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

4.9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

4.10. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola: „Zamawiam”.

4.11. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Kupującego jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Kupującemu stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.12. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

4.13. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia przez tego Kupującego ze klepem Internetowym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości.

4.14. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.15. Kupujący ma prawo do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia treści zawieranej Umowy Następuje to poprzez: udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, potwierdzającej zawartą umowę a także poprzez dołączanie do przesyłek dowodu zakupu zawartej Umowy Sprzedaży w postaci rachunku lub faktury VAT. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 1. TERMIN I KOSZT DOSTAWY

5.1. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem :
a/ Firmy kurierskiej
b/ Transportu własnego

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: http://hibana.shoper.pl/pl/i/Koszty-dostawy/3

5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupującego obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5.6. Zasady dostawy
a/ Koszty Dostawy nie obejmują usługi wniesienia. Kurierzy mają obowiązek wnoszenia przesyłek tylko o wadze do 30kg.
b/ Jeśli przesyłka dostarczona przez firmę transportową jest naruszona Kupujący zobowiązany jest rozpakować ją w obecności kuriera i w razie braku lub uszkodzenia Produktu spisać z nim protokół szkody.
c/ Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności Produktu. Jednocześnie przechodzi na niego wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Produktu.
W celu złożenia zamówienia z adresem dostawy poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej należy zwrócić się do Sklepu w celu ustalenia odrębnych warunków dostawy.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki prosimy o kontakt ze Sklepem.

5.7. Termin realizacji dostawy wynosi 2-5 dni roboczych (w przypadku dostępności Produktu na magazynie w kraju), chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny i liczy się od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

5.8. Produkty ze statusem „na wyczerpaniu” należy sprawdzić dostępność przed złożeniem zamówienia.

5.9. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ze względów bezpieczeństwa dane zamówienia nie są dostępne przez Internet.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Produktów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
a/ Za pobraniem;
b/ Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Kupującego po złożeniu Zamówienia).
c/ Płatnościami on-line Płatności Shoper
d/ Kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

6.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Kupującego zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6.4. W wypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

6.5 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Prawo odstąpienia od umowy

7.1.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.

7.1.2 W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany odesłać produkt lub dostarczyć go osobiście niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie.

7.1.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować firmę Hibana, Mietniów 161, 32-020 Wieliczka lub na adres email: kontakt@hibana.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.1.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.2. Skutki odstąpienia od umowy

7.2.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Hibana Piotr Iskra zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7.2.2. Zwrotu płatności dokonamy na konto wskazane przez Konsumenta i na dane podane w zamówieniu. Nie dokonujemy przelewów za zwrot Produktu do osób trzecich. Nie przyjmujemy również paczek ze zwrotem za pobraniem.

7.2.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, lub Produkt ściągnięty pod indywidualne zamówienie, a nie będący Produktem wystawionym na sklepie.

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Rękojmia za wady

8.1.1. Sklep jest względem Kupującego odpowiedzialny, jeżeli Produkt sprzedany ma wadę fizyczną lub prawną,

8.1.2. Sklep jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

8.1.3. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

8.1.4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8.1.5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8.1.6. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

8.1.7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

8.1.8. Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

8.1.9. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.1.10. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od Sklepu demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

8.1.11. Sklep może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

8.1.12 Jeżeli Kupującym jest Konsument, może on żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

8.1.13. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sklepu dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana Kupującemu.

8.1.14. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sklepowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

8.1.15. Zapisy 8.1.10. i 8.1.11. stosuje się do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

8.1.16. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięci jego wad albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

8.1.17. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Kupującemu.

8.1.18. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w pkt 8.1.11.

8.2. Postępowanie reklamacyjne

8.2.1 Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hibana.pl

8.2.2. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.

8.2.3. Sklep ustosunkuje się do żądania Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres, chyba że Kupujący poda inny sposób.

8.2.4. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

8.2.5. Rozpatrzenie reklamacji przez Sklep następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8.2.6. Odpowiedź Sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Kupującego adres, chyba że kupujący poda inny sposób.

8.3. Gwarancja

8.3.1. W przypadku Produktów objętych również gwarancją udzielona gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów dotyczących rękojmi za wady.

8.3.2. Produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad, objęte gwarancją producentów i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.

8.3.3. Podstawą dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji jest karta gwarancyjna a w przypadku niedostarczenia karty gwarancyjnej przez producenta dowód zakupu (faktura lub rachunek).

8.3.4. Sklep nie jest producentem Produktów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

8.3.5. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej w terminie określonym w dokumencie gwarancyjnym.

 1. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
  9.1. Sklep Internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.

9.2. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep Internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres: Hibana, Mietniów 161, 32-020 Wieliczka, e-mail: kontakt@hibana.pl

9.4. W zgłoszeniu Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Sklep Internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 1. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

10.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

10.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Kupujących, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Kupujący został prawidłowo powiadomiony o zmianach) i Kupujący nie wypowiedział umowy o charakterze ciągłym w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Kupujących, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży, które realizowane będą na zasadach dotychczasowych. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Konsument ma prawo odstąpienia od umowy.

10.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://hibana.shoper.pl/pl/i/Regulamin/2 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

10.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującyemu treści zawieranej Umowy sprzedaży i umowy o świadczenie Usługi elektronicznej następuje poprzez (1) udostępnienie Regulaminu na stronach wskazanych w pkt. 9.4 oraz (2) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail, a w przypadku Umowy sprzedaży także przez (3) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji Zamówienia.

10.6. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Kupującym, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

10.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1 lutego 2021r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl